Pogoji in pravila nagradne igre


Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri RoseCoco – Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri RoseCoco

 Organizator nagradne igre je podjetje Remca d.o.o., Sinja Gorica 17, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: organizator). Organizator nagradne igre se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre. 

  1. Trajanje nagradne igre. Nagradna igra poteka od 19.10.2017 do 31.12.2017  
  2. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja.  V nagradnem žrebanju sodeluje vsak, ki je kupec spletne strani www.rose-coco.com, ki objavi sliko na socialnem omrežju Instagram in v sliki “@rosecocostore”. Nagrajenec je objavlen zadnji dan v mesecu novembru in decembru in prejme dva darilna bona. Darilna bona bo nagrajenec prejel po tem, ko bo podjetju Remca d.o.o. sporočil svoje osebne podatke preko elektronske pošte na elektronski naslov info@rose-coco.com.  Darilna bona v vrednosti 25€ nagrajenec prejeme po pošti v dveh delovnih dneh po oddaji podatkov potrebnih za pošiljanje. Potrebni podatki so ime, priimek, naslov in telefonska številka nagrajenca. 

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo: - Vse fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. - Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Z zgoraj navedenim sodelujoči sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre . V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo  sodelovali po pravilih opisanih v 2. točki tega pravilnika.

 4.Nagrada in njen prevzem. Nagrada: Dva darilna bona v vrednosti 25€. O nagradi bo nagrajenec obveščen po koncu nagradne igre preko zasebnega sporočila na socialnem omrežju Instagram . Žrebanje bo vsak zadnji dan v mesecu oktobru, novembru in decembru na sedežu organizatorja igre. Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, na elektronski naslov info@rose-coco.com sporoči podatke potrebne za pošiljanje to so: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in telefonsko številko.  Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s tem pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancem v zasebnem sporočilu na socialnem omrežju Instagram s profila “rosecocostore”. Nagrada ni zamenljiva, ni prenosljiva in ni izplačljiva v denarju. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad NE podeli, če: • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre, • izžrebanec ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno.

5.Žreb nagrad. Nagrada: Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci možnost dobiti glavno nagrado (točka 3. in pogojev), ki predstavljajo različne vrednosti za končen žreb. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire s seznama udeležencev. Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Instagram profilu podjetja Remca d.o.o., po zaključku nagradne igre oziroma zadnji dan v mesecu oktobru, novembru in decembru.

6.Davki in akontacija dohodnine Nagrade podarja organizator nagradne igre Remca d.o.o.. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. Organizator bo za glavno nagrado, ki jo podeljuje, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja, bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine) bo organizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2017, v katerem bo nagrada tudi izročena.

 Izključitev odgovornosti Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

8.Varstvo osebnih podatkov Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator nagradne igre uporablja navedene osebne podatke (podatki Instagram profila sodelujočega: ime, priimek, e-mail, spol, rojstni datum, Instagram ID in druge podatke: mobilna telefonska številka, če jo sodelujoči vpiše) za namene trženja in obveščanja o akcijah ter ponudbah Remca d.o.o.. Remca d.o.o. se obvezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnaval in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo. Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev te nagradne igre ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre, ali če je to dolžan storiti v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora posameznik podati zahtevek na e-poštni naslov: info@rose-coco.com S sodelovanjem v nagradni igri spletne trgovine Rosecoco sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

 Vključenost podjetja Instagram disclaimer: Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Instagram. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne podjetju Instagram ENG: This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Instagram. You understand that you are providing your information to Remca d.o.o., Sinja Gorica 17, 1360 Vrhnika and not to Instagram. 

Reševanje sporov V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 11. Veljavnost in objava pravil Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 19.10.2017.


Zavrti kolo Spinner icon